บริการของเรา
บริการของทางบริษัทเรานั้น มีการอำนวยความสะดวกหลายประเภทให้ลูกค้าทั้งการดำเนินเรื่องกู้ธนาคาร ติดต่อกับหน่วยราชการ การขอมิเตอร์ไฟฟ้าและประปารวมทั้ง
การรับประกันโครงสร้างนานกว่า 5 ปี ท่านจึงสามารถวางใจได้ว่า บ้านที่ท่านได้รับการปลูกสร้างจากเรานั้นมีความปลอดภัยและได้รับการดูแลจากทางเราเป็นอย่างดี
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสร้างบ้าน  |   สัญญาและการชำระค่าใช้จ่าย  |   การรับประกันงานก่อสร้าง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสร้างบ้าน
ที่ดิน

- ที่ดินที่ปลูกสร้างต้องอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร,สมุทรปราการ,
นนทบุรี,ปทุมธานีและเขตปริมณฑล

- โฉนดที่ดินจะต้องเป็นชื่อของท่านหรือถ้าเป็นชื่อของบุคคลอื่น จะ
ต้องได้รับคำยินยอมให้อนุญาตปลูกสร้างจาก เจ้าของที่ดินก่อน
และที่ดินนี้จะต้องไม่มีภาระติดพันติดจำนองหรือขายฝากกับบุคคลอื่น

- ที่ดินจะต้องได้รับการถมและปรับระดับให้เรียบร้อยก่อนทำการปลูกสร้าง

- ที่ดินต้องมีทางซึ่งรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไปสามารถเข้าถึงได้ และมีสายเมนของการไฟฟ้าและการประปาผ่านหน้าที่ดิน

หลักฐานที่ท่านจะต้องเตรียม

สำเนา

- โฉนดที่ดินทุกหน้า พร้อมใบเซ็นยินยอมกรณีที่ดินเป็นของผู้อื่น (เอก-
สารที่สำเนามาต้องเท่ากับสัดส่วนจริง)
- สำเนาบัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส, หนังสือยินยอม จากคู่สมรส (ในกรณีต้องใช้ในการยื่นส่วนราชการ)
- เอกสารอื่น ๆ ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ในกรณีกู้แบงค์

- บริษัทมีการติดต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารอื่นๆที่เข้าร่วมกับ สมาคมฯ ซึ่งสามารถดำเนินเรื่องให้ท่านได้ แต่ในกรณีเดียวกันถ้าท่าน ไม่สะดวกกับธนาคารที่ทางบริษัทฯ ติดต่อให้ทางบริษัทฯ ก็ยินดีที่ จะติดต่อกับธนาคารอื่น ตามความต้องการของท่านได้

การบริการติดต่อหน่วยราชการ

การขออนุญาตปลูกสร้างและขอเลขที่บ้าน บริษัทฯจะดำเนินการติดต่อกับ หน่วยราชการ เพื่อขออนุญาตปลูกสร้างและขอเลขบ้านให้ โดยที่ท่าน ไม่ต้อง เสียค่าบริการให้บริษัทฯ

การขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์ประปา (ชั่วคราวและถาวร)

บริษัทฯ จะดำเนินการติดต่อขอมิเตอร์แทนท่าน โดยท่านเป็นผู้เสีย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามใบเสร็จรับเงินที่หน่วย ราชการนั้นเรียกเก็บ (บริษัทฯ ไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายนี้ไว้ในราคาบ้าน และการขอมิเตอร์นี้ขอใน นามท่าน บริษัทฯเป็นเพียงผู้ดำเนินการแทน) และทางบริษัทฯต้อง ขอเก็บค่าใช้จ่ายส่วนนี้ก่อนเพื่อดำเนินการขอมิเตอร์